SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

Política de Privacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Identitat: ESEN, S.L. (Col·legi SIL) - NIF: B08484479

Adreça postal: Av. Del Tibidabo, núm 28, 08022 Barcelona

Telèfon: 932.126.754

Correu electrònic: sil@colegiosil.com

Delegat de Protecció de Dades:

Contacte DPD: anrofri@hotmail.com

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El primer i principal motiu pel qual ESEN, S.L. (Col·legi SIL) necessita tractar les teves dades és per a la prestació dels serveis que hagis contractat amb nosaltres i, concretament, per a l'exercici de la funció educativa, així com per a la nostra pròpia gestió. Aquest tractament és imprescindible. Si no ho féssim, no podríem prestar-te els serveis educatius convinguts.

Així mateix, i en base a l'interès legítim del Col·legi, llevat que ens hagis dit, o ens diguis el contrari, et remetrem informació per donar-te a conèixer les activitats del centre.

Quan sigui necessari obtenir el teu consentiment per a la utilització de les teves dades personals per tractar-se d'finalitats diferents de la funció educativa (per exemple, publicació en xarxes socials oa la web del Col·legi d'informació relativa als alumnes -fotografies / vídeos- que hagin participat en determinats esdeveniments o esdeveniments), t'informarem amb claredat de cadascuna d'elles, permetent-te oposar a aquelles que així ho considereu

També us informem que la finalitat principal, no està supeditada al consentiment de les dades que no siguin necessaris per a aquesta finalitat principal. Tindràs dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen, i per tant mentre duri la relació contractual, i posteriorment per al compliment de les obligacions legals i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions , durant el termini de prescripció de les accions derivades de la relació contractual.

Igualment tractarem les teves dades mentre romanguin vigents, si escau, les autoritzacions d'ús que ens hagis atorgat. Deixarem de tractar-los un cop revocades les autoritzacions d'ús.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és l'execució de la relació contractual, ja que aquest tractament és necessari per al desenvolupament i execució de la relació jurídica que es produeix amb la matriculació en el Col·legi.

ESEN, S.L. (Col·legi SIL) com a centre educatiu no necessita el consentiment dels titulars de les dades per al seu tractament, que estarà justificat en l'exercici de la funció educativa i en la relació ocasionada amb les matrícules dels alumnes.

La incorporació d'un alumne a ESEN, S.L. (Col·legi SIL) suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre docent en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat.

Així mateix, la base jurídica per al tractament de les teves dades és també la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, la qual legitima ESEN, S.L. (Col·legi SIL) per a recaptar les dades personals del seu alumnat que siguin necessaris per a l'exercici de la seva funció educativa.

Aquestes dades podran fer referència a l'origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement sigui necessari per a l'educació i orientació dels alumnes.

Així doncs, aquesta Llei legitima ESEN, S.L. (Col·legi SIL) per recollir i tractar les dades dels alumnes i dels seus pares o tutors, incloent també les categories especials de dades, com els de salut o de religió, quan fossin necessaris per a l'exercici de la funció docent i orientadora.

Així mateix, la base legal per al tractament de les teves dades, amb la finalitat d'arribar informació per donar-te a conèixer les activitats del centre, serà l'interès legítim de ESEN, S.L. (Col·legi SIL), en la mesura que, al nostre entendre, hi ha una expectativa raonable per la teva part que t'enviem aquest tipus de comunicacions, llevat que ens hagis dit, o ens diguis el contrari.

ESEN, S.L. (Col·legi SIL) també està legitimat, si escau, per a la utilització de les dades personals dels alumnes (per exemple, fotografies / vídeos) per a finalitats diferents de la funció educativa, sempre que es disposi del consentiment dels mateixos, o de seus pares o tutors si són menors de 14 anys.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden estar les comunicacions, sempre amb la màxima seguretat i confidencialitat, a jutges i tribunals, així com a Cossos i Forces de Seguretat.

Així mateix, quan es transfereixen les dades dels alumnes de ESEN, S.L. - Col·legi SIL- a un altre centre educatiu amb motiu d'un canvi de matrícula es produeix una cessió de dades.

Igualment es poden comunicar les dades a institucions, entitats o empreses que seran visitades pels alumnes en una activitat extraescolar; per exemple, una exposició, un museu, un teatre, una fàbrica o un club esportiu, sempre que es disposi del consentiment previ i inequívoc dels mateixos o dels seus pares / tutors, quan les dades siguin comunicades per a les finalitats pròpies del teatre, museu, exposició o de la fàbrica, per exemple, el control d'entrada, d'aforaments o per les seves programacions futures.

A més, hi ha Encarregats del Tractament que tracten dades personals per compte del Col·legi: Empreses que, en nom i previ contracte amb el mateix, presten serveis, per exemple, de llibres, menjador o transport.

El tractament de les teves dades es realitza, amb caràcter general, per prestadors de serveis ubicats dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), que comprèn tots els Estats membres de la Unió Europea, més Noruega, Islàndia i Liechtenstein, o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Només es realitzen transferències internacionals de dades quan, si escau, es comuniquen a centres educatius establerts en països fora d'aquest àmbit (EUA) per realitzar intercanvis d'alumnes o estades temporals o períodes de formació.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les teves dades, de limitació i oposició al seu tractament, quan siguin procedents, davant del delegat de Protecció de Dades: Contacte DPD: anrofri@hotmail.com

Per a l'exercici d'aquests drets, serà necessari que el sol·licitant enviï un escrit adjuntant-hi una fotocòpia del seu D.N.I./N.I.E./Pasaporte.

A més a tens el dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C /. Jorge Juan, 6, 28001 Madrid -Telf. 901.100 099- oa l'adreça de correu electrònic dpd@agpd.es), especialment quan no hagis obtingut satisfacció en l'exercici dels teus drets.Copyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat