Col·legi a Barcelona‎ 
SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

IDEARI DEL SIL

Aquest Ideari defineix la filosofia educativa del Centre i expressa la seva identitat en el conjunt d’Institucions Educatives. El seu contingut es desarrotlla àmpliament en el Projecte Educatiu de Centre, en el que s’explica el procés de l’acció educativa i s’estableixen les línies docents per a la seva praxi.

El Col·legi SIL és un centre privat-concertat, fundat l’any 1978, que es defineix pel seu caràcter cristià, per la coeducaci, pel seu projecte trilingüe i per facilitar l’excel·lència acadèmica i personal del seu alumnat mitjançant l’atenció personalitzada i de la seva formació humana i intel·lectual.

OBJECTIUOS DEL SIL

El nostre primer objetiu és l’educació integral, tant pel que fa a l’àmbit humà i cultural, com en l’artístic i esportiu, a través del respecte a la pluralitat i a la diversitat i prenent com a eixos la formació en l’esforç, el treball, la tolerància i la convivència.

El nostre projecte educatiu és trilingüe i s’amplia a la segona llengua estrangera a la secundària. En el centre s’imparteix la religió catòlica. Oferim una sòlida formació humana, a través del seguiment personal de l’alumnat.

El marc de convivència del Col·legi está subjecte al Reglament de Règim Interior que regula les normes de funcionament del centre. S’aconsegueix així un espai de cohesió on el respecte i l’esforç permeten i faciliten el desenvolupament de las pròpias capacitats.

L’alumne/a és el principal protagonista i la raó de ser de la institució. Tot alumne/a ha de comprometre’s en la tasca educativa de la que forma part, mantenint un clima de convivència i desarrotllant actituds de tolerància i respecte. Tanmateix, ha de complir les seves obligacions com a estudiant conforme a una cultura de l’esforç i superació personal.

La Comunitat Educativa del Centre és una unitat en la que pares, alumnat, personal docent i no docente persegueixen un mateix objetiu: una educació de qualitat. Per això es comprometen de manera constructiva, sincera, oberta i coherent amb el Projecte Educatiu que tots han escollit.

La participació dels pares, primers responsables de l’educació dels seus fills, és indispensable per aconseguir aquests objetius. El col·legi complementa l’acción educadora de la família, no la substitueix. Això exigeix una estreta i constant col·laboració amb les famílies i el seu recolzament en la nostra tasca educativa. El centre recolza aquesta col·laboració amb l’atenció personalitzada a les famílies i a l’alumnat.

El professorat és la clau en l’estructura funcional del Centre, aplica el Projecte Educatiu, desarrotlla l’acció docent amb coherència amb tal i forma un equip cohesionat de treball. El Centre procura comptar amb els millors professionals i valora la seva aptitud docent i personal i el valor que poden afegir a la comunitat educativa.Copyright © 2017 Colegio-Sil • Dinamic Group