Consell Escolar del Col·legi Sil Barcelona 
SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

CONSELL ESCOLAR
COMPOSICIÓ

Es l’òrgan de govern col·legiat que representa a la comunitat educativa i exerceix la seva funció, en el respecte als drets dels alumnes i pares, personal docent, administratiu i de serveis, així com la institució tit

Els membres del consell:

  • La directora del centre.
  • Tres representants de la institució titular del centre.
  • Quatre representants del professorat.
  • Quatre representants dels pares.
  • Dos representants dels alumnes.
  • Un representant del personal d’administració i serveis.

A les deliberacions del consel escolar podran assistir, amb veu però sense vot, els altres òrgans unipersonals del centre quan calgui tractar de temes de la seva competència.

Constitució del Consell Escolar del Col·legi SIL:

La Sra. Meritxell Balcells Sanahuja, com a directora i actuant com a presidenta del Consell Escolar.

Els senyors Xavier de la Vega Gómez i José Carlos de San Eufrasio Vilà, com a representants de la titularitat del centre.

El senyor Jaume Cubells Sagués i les senyores Mª Isabel Molero Aguilera, Ruth Losa Palacio y Mª Ángeles Aldaba Garcia com a representants del Claustre de Professors.

Les senyores Begoña Cortina Rodríguez, Marta Montañés Delmás i Teresa Canyelles Mateo i el senyor Manuel Cisneros Soria com a representants dels pares dels alumnes del centre.

Fran Guix Claramunt i Mª Teresa Artuch Pérez de Ciriza com a representants dels alumnes del centre.

El Sr. Agustín Moreno Cascón com a representant del sector de personal d’administració i serveis.

El Sr. Juan S. Riera Oriol, Secretari del centre, que actua de Secretari del Consell, amb veu i sense vot.

consejoescolar@colegiosil.comCopyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat