SIL, Centro privado concertado por la Generalitat de Catalunya

PREINSCRIPCIÓ

Molt senyors nostres,

Preguem que ens enviïn (per correu postal o correu electrònic) abans de l'1 DE SETEMBRE la següent documentació:

 • DUES fotocòpies de la CARTILLA de la SEGURETAT SOCIAL i de la MÚTUA SANITÀRIA a la qual pertanyin.
 • DUES fotocòpies del DNI
 • DUES fotografies de carnet
 • CERTIFICAT MÈDIC oficial
 • FITXA D'INSCRIPCIÓ adjunta en dossier, degudament complimentada.

(Els hi recordem la importància de l'enviament d'aquesta paperassa a fi que la residencia pugui anar treballant amb antelació amb les dades del resident.)

INFORMACIÓ D'INTERÈS

En tot moment el clima de convivència i respecte mutu serà necessari i, per tant, exigit als alumnes per al manteniment d'un ambient distès i agradable en els horaris de residència.

El reglament del Col•legi –incorporat en l'Agenda Escolar que a principi de curs s'entrega als alumnes- estableix les normes generals del Centre i, de les mateixes, ens permetem ressenyar algunes per la seva especial importància i afegir altres que són especifiques de la Residencia.

 • Tracte respectuós al personal treballador de la Residencia, així com als companys de la mateixa i als professors, educadors i companys del Col.legi.
 • Puntualitat a l'hora d'aixecar-se, així com a l'hora d'anar a dormir o a l'hora de realitzar qualsevol tasca prevista tant en el Col.legi com a la Residència.
 • Seran considerades faltes summament GREUS aquelles ofenses derivades de diferències religioses, racials o polítiques
 • Serà obligatòria l'assistència al Col•legi amb l'uniforme reglamentari (per alumnes de fins a 4t d'ESO). No estarà permès per la resta d'alumnes vestimenta amb inscripcions xenòfobes, polítiques o ofenses a la religió. Els alumnes, en qualsevol cas, hauran de vestir curosament. La no observació d'aquesta norma pot portar la privació d'assistència al Col.legi i de la permanència a la Residencia.
 • El consum, tràfic o pertinència de substàncies estupefaents de qualsevol tipus portarà automàticament l'expulsió del resident, previ coneixement dels fets als seus pares.. Així com, el consum de tabac queda PROHIBIT en qualsevol dependència de la Residencia i només estarà permès –en zones habilitades- a aquells alumnes de 1r i 2n de Batxillerat que disposin d'un permís firmat per als pares, i que serà entregat a la Direcció en el moment de la inscripció.
 • La cura de l'habitació és un DEURE dels residents. Qualsevol desperfecte creat per vandalisme o actituds improcedents anirà a càrrec dels usuaris de l'habitació, a no ser que es coneguin el o els causants del mateix. Així com, les habitacions hauran de quedar ordenades abans de sortir al Col.legi, per així, facilitar la tasca de neteja personal encarregada.
 • Un cop retirats a l'habitació, s'ha d'observar un silenci absolut que permetrà el descans necessari.
 • Cada habitació disposarà d'una (1) clau que s'ha de deixar sempre en el caseller de recepció quan algú abandoni la Residencia. En cap cas és obligació de la residencia obrir una habitació per deixar-se una clau dins o qualsevol altre motiu.El resident pot demanar a la Direcció una clau –d'ús exclusiu particular- del seu armari personal. Aquesta clau obrarà en poder de l'alumne durant tot el curs i s'haurà de tornar ABANS de la sortida definitiva per finalització de l'any escolar.
 • Qualsevol acte que atempti contra la propietat d'algun objecte d'un resident portarà l'expulsió automàtica de l'alumne causant del mateix, amb previ coneixement del fet als seus pares.
 • Els permisos de sortida es limitaran EXCLUSIVAMENT als horaris establerts per la Direcció. Qualsevol sortida fora de l'horari estipulat haurà de ser ratificada mitjançant permís escrit –i amb antelació- a la Direcció i serà exclusivament a causa de forces majors. (Preguem la màxima col•laboració dels pares en aquest punt.)

En desenvolupar la vida a la Residència, els interns acostumen a portar-se alguns objectes personals (telèfons mòbils, calculadores, etc.). Recomanem, a tal efecte, que aquests objectes no siguin de gran valor, ja que en cap cas la residencia pot fer-se responsable de la desaparició d'aquests.

 • Pantaló gris o faldilla reglamentaria
 • Jersei coll pic gris
 • Camiseta polo gran
 • Bata reglamentaria
 • Mitjons grisos, o granat per a les noies
 • Sabates negres

Totes aquestes peces que formen l'uniforme reglamentari del col•legi poden ser adquirides en el Departament d'Equips Col•legials del CORTE INGLÉS. Aquí mateix, podrà trobar, a més, l'uniforme esportiu específic del Col.legi SIL, obligatori per a les classes d'Educació Física.

En desenvolupar la vida a la Residència, els interns acostumen a portar-se alguns objectes personals (telèfons mòbils, calculadores, etc.). Recomanem, a tal efecte, que aquests objectes no siguin de gran valor, ja que en cap cas la residencia pot fer-se responsable de la desaparició d'aquests

L'ús dels ordinadors portàtil dins la Residencia NO està permès als residents a fi de no 'distreure's' a les seves hores d'estudi. Podràn disposar -en els casos necessaris- de la sala d'ordinadors del Col.legi en els horaris establerts.

Els pagaments s'efectuaran mensualment durant els deu primers dies del mes.

El material escolar i els llibres de text, sempre a càrrec de l'alumne, seran facilitats a principi de curs per al Centre.

El Col.legi disposa d'una Assegurança Escolar d'Accidents que cobreix l'alumne durant el seu temps en aquest.

Si l'alumne abandona el Col.legi voluntàriament o per qualsevol motiu aliè al Centre, NO tindrà dret a cap devolució. Exclusivament, en cas d'expulsió, es tornarà la fracció de matrícula que correspongui.

Si l'alumne es dóna de BAIXA del Col.legi, d'alguna activitat o de la Residencia, haurà de notificar-ho amb un mes d'antelació de forma fefaent.

COMPLETA EL FORMULARI

Nom

Email

Telèfon

Comentaris

Telèfon: 932 126 754

Fax: 934 179 982

Direcció: Avgda. del Tibidabo, 28 08022 Barcelona

Copyright © 2018 Colegio-Sil • Dinamic Group | Política de Privacitat