Juvenile literatura at SIL

Mr. Prats, teacher of history and history of religions at school has recently published three books of juvenile literature: Merrick. La veritable i meravellosa història de l’home elefant, Penny Berry i la poció màgica  i PennyBerry i l’arbre d’or de Xangri-La. These three titles enlarge a long list of publications including essays, historical novels or juvenile literature, which have provided him with several awards and recognition.

We hope that you can enjoy these books in family!

2016-10-14-photo-00000141 2016-10-14-photo-00000142

Literatura juvenil en el SIL

El Sr. Prats, profesor de historia e historia de las religiones en secundaria ha publicado recientemente tres libros de literatura juvenil: Merrick. La veritable i meravellosa història de l’home elefant, Penny Berry i la poció màgica  i PennyBerry i l’arbre d’or de Xangri-La. Estos tres títulos se añaden a una larga lista de publicaciones entre ensayos, novela histórica o literatura infantil y juvenil, que le han hecho merecedor de diferentes reconocimientos.

¡Esperamos que podáis disfrutar de los libros en familia!

2016-10-14-photo-00000142 2016-10-14-photo-00000141

Literatura juvenil al SIL

El Sr. Prats, professor d’història i història de les religions a secundària ha publicat darrerament tres llibres de literatura juvenil: Merrick. La veritable i meravellosa història de l’home elefant, Penny Berry i la poció màgica  i PennyBerry i l’arbre d’or de Xangri-La. Aquests tres títols s’afegeixen a una llarga llista de publicacions entre assajos, novel·la històrica o literatura infantil i juvenil, que l’han fet mereixedor de diversos reconeixements.

Esperem que els podeu gaudir en família!

2016-10-14-photo-00000141 2016-10-14-photo-00000142

Sustainable behaviors in 3rd

At Social Science classes, Primary 3rd students go on working and learning how important soil, water, sun and air are through activities that foster sustainable behavior habits with the environment.

They experiment what happens when materials go into the sea: it takes a long time to degrade and eventually become Burrifum fish, Brik and Ring turtles, Tinfish, Pilaplacton… a very dangerous marine life for the rest of the environment!

2016-05-29_17.42.49 2016-05-29_17.52.18

Hàbitos de conductas sostenibles en 3º EP

En ciencias Sociales, los/las alumnas de 3º EP continúan trabajando y aprendiendo cómo es de importante la tierra, el agua,  y el aire mediante actividades que fomentan hábitos de conductas sostenibles que los /las ayudan a ser más responsables con el medio ambiente.
Han experimentado con materiales que van a parar al mar, tardan mucho tiempo en degradarse y acaban convirtiéndose en el pescado Burrifum, las tortugas Briki y Anilla, el Llaunafish, la Pilaplacton … una fauna marina muy perjudicial para todo el mundo!

2016-05-29_17.52.18 2016-05-29_17.42.49

Hàbits de conductes sostenibles a 3r EP

A Coneixement del medi Social, els/les alumnes de 3r EP continuen treballant i aprenent com és d’important el sòl, l’ aigua, el sol i l’aire mitjançant activitats que fomenten hàbits de conductes sostenibles que els /les ajuden a ser més responsables amb el medi ambient.
Han experimentat amb materials que van a parar al mar, tarden molt temps en degradar-se i acaben convertint-se en el peix Burrifum, les tortugues Briki i Anella, el Llaunafish, la Pilaplacton … una fauna marina molt perjudicial per a tot el món!

2016-05-29_17.52.18 2016-05-29_17.42.49